V zmysle zákona 124/2006 a vyhlášky 208/1991 Zb. ponúkame školenia vodičov referentov

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzedalávania v oblasti ochrany práce. Školenia realizujeme podľa dohody vo vlastných priestoroch, alebo priamo v sídle firmy. K preškoleniu používame moderné audovizuálne prostriedky.

Zamestnávateľ  je povinný   pravidelne,  zrozumiteľne a   preukázateľneoboznamovať    každého     zamestnanca  s  právnymi predpismi a ostatnýmipredpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a inýmokolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce  v   zmysle  nariadení   §7 zákona  č.  124/2006  Z.  z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneníniektorých zákonov.

Medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 a 2 patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia. Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo  zamestnávateľa z  dopravných a bezpečnostných predpisov; v zmysle zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci/

ROZSAH ŠKOLENIA:

  • Zákon  č.  124/2006  Z. z.   o  bezpečnosti  a  ochrane zdravia pri práci
  •  Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke,
  • Vyhláška  MV  SR  č. 9 / 2009,  ktorou   sa  vykonáva    zákon o cestnejpremávke,
  • Vyhláška  Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991   o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
  • Zákon  č.  462 / 2007 Z.  z.  o  organizácii   pracovného   času   v doprave
  • Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006

Pre zamestnancov, ktorí sú vodičmi motorových vozidiel platí tak, akopre ostatných zamestnancov, že majú byť sústavne oboznamovaní s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie (Zákon BOZP č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. b). Teda zamestnávateľ má zabezpečiťškolenia z vyhlášky č. 208/1991 Zb. o BOZP pri prevádzke,údržbe a opravách vozidiel pre vodičov motorových vozidiel. Termíny opakovaných periodických školenísú právne stanovené zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. 1/b, za primeranú sa považuje dvojročná periodicita.
V rámci opakovaných školení z vyhlášky č. 208/1991 si má teda organizácia určiť,čo je dôležité pripomenúť zamestnancom pre bezpečný výkon ich práce a oboznámiť ich o zmenách v predpisoch.