Školenie

V zmysle zákona 124/2006 a vyhlášky 208/1991 Zb. ponúkame školenia vodičov referentov

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.
Školenia realizujeme podľa dohody vo vlastných priestoroch, alebo priamo v sídle firmy.
K preškoleniu používame moderné audiovizuálne prostriedky.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce v zmysle nariadení §7 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 a 2 patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa z dopravných a bezpečnostných predpisov; v zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci/

ROZSAH ŠKOLENIA:

-Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

-Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke

-Vyhláška MV SR č. 9 / 2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

-Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

-Zákon č. 462 / 2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave

-Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006

Pre zamestnancov, ktorí sú vodičmi motorových vozidiel platí tak, ako pre ostatných zamestnancov, že majú byť sústavne oboznamovaní s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie (Zákon BOZP č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. b).

Teda zamestnávateľ má zabezpečiť školenia z vyhlášky č. 208/1991 Zb. o BOZP pri prevádzke,údržbe a opravách vozidiel pre vodičov motorových vozidiel.

Termíny opakovaných periodických školení sú právne stanovené zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. 1/b, za primeranú sa považuje dvojročná periodicita.
V rámci opakovaných školení z vyhlášky č. 208/1991 si má teda organizácia určiť,čo je dôležité pripomenúť zamestnancom pre bezpečný výkon ich práce a oboznámiť ich o zmenách v predpisoch.

2020 © Autoškola Renner | Všetky práva vyhradené. | Webdesign by_ EDU.CO