FAQ

Čo mám urobiť pred začatím kurzu autoškoly ? Kedy začína kurz ?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť online mailom, telefonicky na čísle 0905(3) 907 907, alebo osobne.
Prihlášku vo formáte A4 – ktorej súčasťou je aj potvrdenie u lekára – môžete obdržať priamo na recepcii autoškoly, alebo Vám budú zaslané na Vami zadaný e-mail.

Výcvik sa začína po uzavretí skupiny záujemcov o vodičský preukaz v dohodnutých termínoch výuky (spravidla 2x týždenne po 3 vyuč. hodiny).
Je potrebné odovzdať vyplnený formulár prihláška do autoškoly s potvrdenou prehliadkou o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o vodičské oprávnenie.
Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná. Medzi žiakom a autoškolou sa uzatvorí „Zmluva o vykonaní kurzu“.
Pri zahájení, resp. úvodnej hodine sa platí vopred dohodnutá záloha.

Ako dlho trvá kurz ?

Dĺžka štandardného kurzu je individuálna pre každého žiaka, keďže každý žiak si praktické jazdy dohaduje s učiteľom individuálne podľa časových možností.
Štandardný výcvik trvá zvyčajne 3,5 - 4 mesiace, pričom dĺžka výcviku je časovo obmedzená na 1 rok, obmedzená je aj platnosť lekárskej prehliadky na 1 rok, potom sa musí predĺžiť.

Podmienkou prihlásenia na skúšky je okrem ukončeného výcviku mať uhradené kurzovné za autoškolu, absolvovaný kurz prvej pomoci a zakúpený príslušný správny poplatok vo forme kolkovej známky (pre sk. B 33€).

Ak je už žiak nahlásený, skúšku musí absolvovať do 6 mesiacov od prvej skúšky, pričom k dispozícii ma jednu riadnu a dve opravné skúšky.
Pokiaľ je neúspešný, alebo to nestihne v uvedenej lehote, vydáva sa mu z polície rozhodnutie o neudelení vodičského oprávnenia… ak žiak má záujem o získanie vodičského preukazu, musí sa zúčastniť nového kurzu.

Po ukončení výcviku sa žiadatelia prihlasujú na skúšku na políciu, ktorá prideľuje autoškole termíny skúšok.

Je pravda, že môžem získať vodičský preukaz na motorové vozidlo od 17-tich rokov ?

Áno, podľa nového zákona s platnosťou od 1. 11. 2011 môžete získať vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlo už ako17-ročný.

Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace viedli vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí ho schváliť zákonný zástupca a zažiadať oň,
-musí mať vodičák skupiny B najmenej 10 rokov,
-musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru,

Spolujazdec je povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti ustanovené pre vodiča.

Priebeh záverečnej skúšky

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.
Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi.

Skúška pozostáva z dvoch častí:

1. Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke.
Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.
Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.

2. Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom:

a/ prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na auto cvičisku. Žiak musí v predpísanom čase 10 minút absolvovať slalom okolo kuželiek dopredu bez zastavenia, kolmé a pozdĺžne parkovanie cúvaním a zastavenie v garáži tak, aby sa nedotkol počas jazdy žiadnej kuželky. Ak neprospeje, skúška je ukončená a žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

b/ druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky. Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa preveruje schopnosť bezpečne viesť vozidlo, správne a bezpečne zvládanie úkonov. Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor, alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z vedenia motorových vozidiel nepreukázal schopnosť bezpečne viesť vozidlo v cestnej premávke, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

Opakovaná skúška sa vykonáva po zaplatení príslušného správneho poplatku len z etapy z ktorej uchádzač neprospel. Prihlasovanie vykonáva na príslušnom dopravnom inšpektoráte autoškola.

Miesto a čas záverečnej skúšky

Záverečné skúšky žiakov košických autoškôl pre získanie vodičského oprávnenia sa uskutoční v priestoroch autoškoly na Hutníckej 22, Košice.
Zraz žiakov je najneskôr o 7,45 hod.
Pokiaľ žiak nebude mať občiansky preukaz nebude pripustený ku skúškam.

Opravná skúška

Podla platnej legislatívy má uchádzač o získanie vodičského oprávnenia k dispozícii jednu riadnu a dve prípadné opravné skúšky, pričom od prvej riadnej skúšky musí byť kurz ukončený najneskôr do 6 mesiacov, inak kurz prepadne a vydá sa rozhodnutie o neudelení vodičského oprávnenia.
Dĺžka kurzu je maximálne 1 rok, platnosť lekárskej prehliadky je taktiež 1 rok.

Štátny správny poplatok týkajúci sa vykonania opravnej skúšky je stanovený vo výške 25% z ceny poplatku riadnej záverečnej skúšky.
Pre skupinu B je to 8€, pre skupinu A 1 je suma 4€.
Autoškole je potrebné zaplatiť mimo uvedeného správneho poplatku aj sumu 10€ za samotnú opravnú skúšku. Kurz na získanie VO sa končí riadnou záverečnou skúškou a prípadná opravná skúška sú náklady pre autoškolu navyše a nie sú súčasťou ceny, ktorú klient zaplatí za samotný kurz. Je to sumár dielčích poplatkov za nutné administratívne úkony spojené s opravnou skúškou a poskytnutie technických a personálnych zdrojov nutných na vykonanie opravnej skúšky (inštruktor, automobil/pohonné látky).